Paysons Allmänna villkor

Payson AB, org. nr 556646-2858 ("Payson"), tillhandahåller en tjänst för förmedling av betalning vid handel med varor, tjänster och andra nyttigheter via handelsplatser på Internet ("Tjänsten"). Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Payson ("Medlem") kan genom Tjänsten göra betalningar till annan Payson medlem. Medlemmar kan både agera köpare och säljare i Tjänsten. Dessa allmänna villkor ("Villkoren") skall tillämpas vid Medlemmens nyttjande av Tjänsten.

 

1. Definitioner

I dessa Villkor används följande definierade termer i nedan angivna betydelser.

Tjänsten Förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller juridiska personer.

Debitering Av Medlem godkänd överföring av medel från Medlems Paysonkonto till annan Medlems Paysonkonto.

Paysonkonto Ett elektroniskt kontantfack där Medlems fordran på Payson noteras. Paysonkontot finns registrerat på en central server hos Payson. Ett belopp motsvarande saldot på Medlemmens Paysonkonto hålls för Medlems räkning avskilt från Paysons medel, på klientmedelskonto i bank, enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel.

Medlem Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Payson.

2. Anslutning till Tjänsten

Medlem ansluter sig till Tjänsten genom att acceptera Villkoren och registrera ett Paysonkonto enligt Paysons vid var tid gällande rutiner och villkor. Förutom vad som anges i dessa Villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för Tjänsten. Medlemmen förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsten samt hålla sig uppdaterad om och iaktta förändringar i dessa. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för Tjänsten skall även anses utgöra brott mot dessa Villkor. Payson tillåter inte betalningar beträffande olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot Paysons från var tid gällande policy. För det fall att Medlem använder sig av Payson för att betala eller ta emot betalning för denna typ av varor/tjänster är detta att anse som brott mot dessa Villkor.

3. Betalning genom Tjänsten

3.1 Avtal om köp ingås mellan två Medlemmar som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation.

3.2 Debitering av Medlems Paysonkonto utförs när Medlemmen godkänt Debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på Paysonkontot. Medlemmen godkänner Debitering genom att ange korrekt användarnamn (mailadress) och lösenord.

3.3 Medlemmen kan godkänna Debitering av sitt Paysonkonto antingen för att genomföra ett köp eller för att låta en försäljning gå åter. Medlem som, i egenskap av köpare, önskar återföring av en Debitering från säljaren skall framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning till köparens Paysonkonto när säljare och köpare är överens om detta.

3.4 Payson har rätt att avvisa av Medlem godkänd Debitering, t ex om det finns anledning att anta att den skulle strida mot dessa Villkor, gällande lag, författning eller annan föreskrift. Payson skall utan oskäligt dröjsmål underrätta Medlem om att Debitering avvisats.

3.5 Om betalningen gäller en vara som skall hämtas av köparen är säljaren skyldig att upprätta köpkvitto inklusive ID-kontroll av köparen enligt denna mall för att betalningen ska vara giltig.

3.6 Payson erbjuder fakturabetalning vid vissa typer av köp. För att kunna beställa mot faktura måste Medlemmen ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas vid den kreditprövning som sker vid köpet. Övriga villkor och avgifter för fakturabetalning framgår vid köptillfället.

4. Laddning av Paysonkonto

4.1 Medlem kan ladda Paysonkontot genom att förskottsbetala till Paysons klientmedelskonto. Medlemmen kan välja mellan att sätta in pengar via flera olika betalsätt.

4.2 Inbetalt belopp finns tillgängligt för Medlemmen när Payson uppdaterat Medlemmens Paysonkonto efter avisering om genomförd förskottsbetalning.

5. Ingen ränta

Medlemmen har inte rätt till ränta på medel som förskottsbetalats till Payson eller noterats på Paysonkonto enligt ovan.

6. Uttag från Paysonkontot

Medlemmen kan begära att medel på Paysonkontot helt eller delvis utbetalas till Medlemmen genom överföring till av Medlemmen angivet bankkonto. För att kunna utnyttja denna funktion måste Medlemmen vara identifierad enligt Paysons vid var tid gällande rutin härför. Medlemmen debiteras en avgift på uttaget belopp enligt punkten 12 nedan. Avgiften dras från begärt belopp innan utbetalning sker till Medlemmen.

7. Redovisning av Debiteringar

7.1 Varje Debitering redovisas på Medlemmens Paysonkonto. Medlemmen kan granska saldot/historiken på sitt Paysonkonto genom att logga in på www.payson.se.

7.2 Om Medlemmen anser att Debitering redovisats felaktigt skall Medlemmen meddela Payson utan oskäligt dröjsmål, dock senast sju (7) dagar efter det att transaktionen har redovisats på Paysonkontot. Skulle Medlemmen, i egenskap av köpare, vilja anmärka på redovisad Debitering av skäl som är hänförligt till något förhållande på säljarens sida, såsom att högre belopp debiterats än vad säljare och köpare avtalat om, skall Medlemmen (köparen) dock i första hand vända sig till säljaren. Medlemmen skall även meddela Payson om redovisning uteblir trots att Debitering genomförts.

8. Säkerhet

8.1 Utformning och förvaring av lösenord etc.

Medlemmen är skyldig att följa Paysons vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter. Medlemmen förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Medlemmen.
Medlemmen skall snarast anmäla till Payson via https://www.payson.se/help/contact/ om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

8.2 Obehörigt utnyttjande

Om Medlemmen underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt punkten 8.1 ovan är Medlemmen alltid ansvarig för skada som åsamkas Payson och Debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Medlemmens Paysonkonto.

Även om lösenord eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner, är Medlemmen ansvarig för skada som åsamkas Payson och Debitering som uppkommer till följd av att Medlems Paysonkonto använts obehörigen, om Medlemmen:

a) avslöjat lösenordet för annan,
b) genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, eller
c) haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Medlem inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos Payson och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt Paysons vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.

9. Drift

Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Payson garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson skall alltid ges möjlighet att rätta brist i Tjänsten innan avtalsbrott skall anses föreligga. Payson har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m.m. såvitt avser Tjänsten. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

10. Fel i Tjänsten

En Medlem som vill åberopa fel i Tjänsten skall underrätta Payson härom inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att via https://www.payson.se/help/contact/ kontakta Payson. Gör Medlemmen inte det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig.

11. Fel eller dröjsmål vid köp

Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två Medlemmar som agerar köpare respektive säljare. Payson är inte part i denna relation och har inget ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster eller andra nyttigheter som Medlem betalar genom Tjänsten. Om Medlemmen (säljare eller köpare) vill reklamera annan Medlems (säljare eller köpare) prestation, skall Medlemmen således vända sig direkt till den andra Medlemmen.

12. Avgifter

  • Startavgift: 0 SEK
  • Månadsavgift: 0 SEK

I övrigt råder avgifter enligt för var tid gällande avgiftsstruktur som återfinns på avgiftssidan https://www.payson.se/prislista
Avgifter debiteras löpande Medlemmens Paysonkonto.

13. Ansvar och kvittning

Medlemmen åtar sig att hålla Payson skadeslös för belopp Payson kan nödgas betala till tredje man på grund av utnyttjande av Medlemmens Paysonkonto, t ex genom ogiltig eller obehörig laddning av Paysonkontot. Payson har rätt att kvitta sådan fordran mot Medlemmens fordran på Payson. Sådan kvittning begränsar dock inte Paysons rätt att begära skadestånd eller annan påföljd enligt lag.

14. Avtalstid, uppsägning och spärrande av kontot

14.1 Medlemmen ingår avtal med Payson enligt dessa Villkor ("Avtalet") genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 2. Medlemmen har rätt avsluta Paysonkontot med omedelbar verkan genom att via https://www.payson.se/help/contact/ kontakta Payson. När uppsägning kommit Payson tillhanda skall Payson utan oskäligt dröjsmål avsluta Paysonkontot.

14.2 Payson har rätt att spärra Paysonkontot med omedelbar verkan, om
a) det kommer till Paysons kännedom eller Payson annars har skälig anledning att anta att Medlemmen använder eller kommer att använda Paysonkontot i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift,
b) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Medlemmens Paysonkonto kommer att missbrukas, och/eller
c) det annars finns skälig anledning att anta att Medlemmens Paysonkonto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

14.3 Payson har, oavsett anledning, rätt att efter eget gottfinnande säga upp Avtalet omgående efter det att uppsägning sänts per e-mail till Medlemmen. Paysonkontot skall spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats, med stöd av en eller fler av punkterna 14.2 a)-c) ovan.

14.4 Sedan Avtalet upphört skall det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.

14.5 Vid Avtalets upphörande skall Payson utan oskäligt dröjsmål till Medlemmen redovisa eventuella medel som hållits avskilda för Medlemmens räkning med avdrag för eventuella avgifter.

15. Behandling av personuppgifter

15.1 Payson behandlar Medlemmens uppgifter i enlighet med PUL.

15.2 Medlemmen skall till Payson lämna de personuppgifter, adressuppgifter och andra uppgifter som Payson må efterfråga. Medlemmen samtycker till att Payson eller av Payson godkänd samarbetspartner behandlar Medlemmens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av Avtalet eller fullgörandet av skyldighet att lämna sådana uppgifter till behörig myndighet. Medlemmen samtycker vidare till att personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte, t ex i syfte att kunna lämna information om vilka tjänster som erbjuds av Payson eller någon av Payson godkänd samarbetspartner. Samtycket omfattar överföring av personuppgifter till tredje land.

15.3 För det fall att Medlemmen registrerat sig i Tjänsten anonymt eller under falsk identitet, och Payson av säkerhetsskäl eller annat skäl har behov av att fastställa Medlemmens verkliga identitet, skall Medlemmen medverka till detta genom att till Payson lämna de uppgifter om sig själv, eller om annan Medlem, som Payson efterfrågar. Medlemmen godkänner även att Payson på detta sätt kan komma att motta uppgifter om Medlemmen från annan Medlem.

15.4 Medlemmen kan när som helst återkalla ett samtycke att behandla personuppgifter genom att via https://www.payson.se/help/contact/ kontakta Payson. Medlemmen är dock medveten om att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Paysonkontot från Medlemmens sida enligt punkt 14.1 ovan.

15.5 Medlemmen har rätt att en gång per kalenderår, efter ansökan härom, hos Payson kostnadsfritt få information om behandlade personuppgifter som berör Medlemmen. Payson skall på Medlemmens begäran via https://www.payson.se/help/contact/ rätta personuppgifter om Medlemmen som befinns vara felaktiga.

16. Ansvar

16.1 Payson ersätter Medlemmen endast för dennes styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Paysons sida. Medlemmen har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållanden vara begränsat till 1500 kr per år.

16.2 Payson har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Payson kan visa att skada som åsamkats Medlemmen beror på omständighet utanför Paysons kontroll som Payson inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Payson inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Payson samarbetar förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av sådan omständighet som härvid avses. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Payson genom vårdslöshet orsakat skadan.

16.3 Payson svarar inte för skada som orsakats av fel i det allmänna telefonnätet eller teknisk utrustning som inte tillhör Payson. Inte heller ansvarar Payson för skada som orsakats av att Debitering av Medlems Paysonkonto avvisats eller av att Medlems Paysonkonto spärrats felaktigt om Payson vid tiden för spärrningen hade skälig anledning att anta att åtgärden var befogad.

16.4 Medlemmen skall hålla Payson skadeslös vid eventuella krav från tredje man gentemot Payson till följd av Medlems användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

17. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Payson eller tredje man med vilken Payson samarbetar, och får inte nyttjas av Medlemmen utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

18. Meddelanden

Skriftliga meddelanden från Payson till Medlemmen sänds per e-mail. Meddelande som på så sätt har sänts till Medlemmen skall anses ha kommit Medlemmen tillhanda senast påföljande dag.

19. Överlåtelse

Paysonkontot är personligt och Medlemmen äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan Paysons skriftliga godkännande. Payson äger rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part utan samtycke från Medlemmen.

20. Tillägg och ändringar

Payson har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i dessa Villkor. Medlemmen skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast fjorton (14) dagar före ikraftträdandet. Medlem som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att säga upp dessa Villkor på sätt som anges i punkten 14. Payson har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

21. Tvist och lagval

Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Dessa villkor gäller från 2011-09-19 och tills vidare.

Välkommen till en smart affär!

Alla dina köp hos oss ger ett ekonomiskt stöd till din förening.
Du väljer förening. Du handlar. Du får dina varor.

Förslag skickade!

Sök din förening!
(Du kan välja flera)

Hittar du inte din förening? Föreslå genom att klicka här
SPARA & FORTSÄTT
VÄLJ FÖRENINGAR

Kundservice: 010-209 16 80

kundservice@iadd.se